Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Pardi Gézáné
intézményvezető

Óvodánk közös igazgatású köznevelési intézmény, amely napjainkban három telephelyen működik. Négyszínvirág pedagógiai programunk a gyermekek alapvető tevékenységeire, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, az egészséges életre való nevelésre épít. Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, megtanulnak tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Esélyt biztosítunk a különleges bánásmódot igénylő és a különböző szociokulturális helyzetű családból érkező gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására. Kiemelten kezeljük a tehetségígéretek felismerését és gondozását. Mindezt jól szervezett komplex tevékenységgel, óvodapedagógusi segítséggel, a mindennapi élet feltételeinek és eszközeinek biztosításával érjük el.

A „Négyszínvirág” az óvodák sajátos, egyéni arculatát jelképezi, színei a nevelési gyakorlatokat szimbolizálják.

Zöld: Központi Óvoda – „Mesélő természet, beszélő környezet”

Rózsaszín: Komlódi-falvi Óvoda és Mini Bölcsőde – „Mozgásfejlesztő-egészségnevelő” program

Kék: „Játék – mozgás” program, melynek szemlélete és hitvallása a Tarlódombi Óvoda megszűnését követően tovább él a Komlódi-falvi Óvoda és Mini Bölcsőde Játék mozgás programjának keretein belül

Sárga: Körösparti Óvoda – „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, gondozását-nevelését végző feladat-ellátási hely, amely önálló szakmai programmal rendelkezik. A bölcsőde 36 férőhelyes, három csoporttal működik, a szülők igényei alapján 3 éves korig nyújt egész napos ellátást a családdal együttműködve, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése érdekében, folyamatosan alkalmazkodva a környezet, család, a társadalom elvárásaihoz. A közeljövőben megépítésre és átadásra kerül a Komlódi –falvi Óvoda épületében a Mini Bölcsőde, amely 7 kisgyermek napközbeni ellátását tudja biztosítani.

Intézményünk alkalmazotti közössége 41 főből áll. Az óvodai dolgozók létszáma: 33 fő (19 óvodapedagógus, 9 dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár). A bölcsődei dolgozók létszáma: 8 fő (6 kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka). Az intézményvezető munkáját két intézményvezető-helyettes segíti: Pásztor Éva és Drágulyné Rábai Bernadett, aki a bölcsőde-vezetői feladatot is ellátja. A feladatellátási helyeken folyó szakmai programokat, tevékenységeket a munkaközösség- vezetők koordinálják: a Központi Óvodában Kovács Lívia, a Komlódi- falvi Óvodában Kara Istvánné, a Körösparti Óvodában: Kurucsóné Csüllög Anikó.

Nevelőtestületünket szakmailag felkészült pedagógusok alkotják, akik közül hárman Mesterpedagógus, heten Pedagógus II., kilencen Pedagógus I. fokozatba vannak besorolva. Kilenc óvodapedagógus rendelkezik szakvizsgával. Munkatársaink közül többen szereztek speciális végzettséget (gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus, autizmus spektrum pedagógusa), így Intézményen belül saját szakemberek látják el a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztését, és hatékony támogatást nyújtanak az egyéni bánásmód megvalósításához a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása érdekében.

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként 2002-ben elnyertük „Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategória ezüst fokozatát”, 2004-ben az „Egészségbarát munkahely” címet. A Központi Óvoda 2006-ban, 2009-ben, 2012-ben „Zöld Óvoda” címet kapott, majd 2016-ban elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet. 2012-ben Regisztrált Tehetségpont,2018-ban „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”; címet adományozta részünkre a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács.2020-ban a Komlódi- falvi Óvoda Módszertani Központtá vált az EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvodai Pályázat keretében. Célunk továbbra is olyan gyermekközpontú, befogadó, emberi értékeket közvetítő óvodai nevelés és bölcsődei ellátás megvalósítása, amely minden gyermek számára biztosítja az egyenlő hozzáférést, a magas színvonalú nevelés optimális feltételeit. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, kötődnek a településünkhöz, a szülőföldünkhöz, a környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődőek, együttműködőek, képesek a különbözőség elfogadására, a közös értékek, az erkölcsi normák elsajátítására.

Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde elérhetőségei
Cím: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.
Központi telefonszám: 66/ 476-010
Intézményvezető: Pardi Gézáné 66/ 476-010 /224
Óvodatitkár: Piszterné Pesti Erzsébet 66/ 476-010 /226
Intézményvezető helyettes: Pásztor Éva 66/ 476-010 /225
Óvodaöltöző: 66/ 476-010 /229
Bölcsőde: 66/ 476-010 /228
Internet: www.vesztoinegyszinvirag.hu
E-mail: ovoda@veszto.hu
Facebook: Kattintson ide
Komlódi-falvi Óvoda telephely
Vezető: Kara Istvánné munkaközösség vezető
Cím: 5530 Vésztő, Békési út 36-38.
Telefon: 66/477-052
e-mail: komlodiovoda@freemail.hu
Körösparti Óvoda telephely
Vezető: Kurucsóné Csüllög Anikó munkaközösség vezető
Cím: 5530 Vésztő, Kóti út 41.
Telefon: 66/477-086
e-mail: korospartiovoda@freemail.hu