2019. február 22.    Péntek    , Gerzson névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4689319
2017. október 31.      PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI ÖSZTÖNDÍJRA

Vésztő Város Önkormányzata a városi ösztöndíjról szóló 5/2012. (II.1) számú rendelete alapján ezennel Városi Ösztöndíj pályázatot ír ki
az orvos szakterületen 
felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára

1. A pályázat célja

Az ösztöndíjpályázat célja, hogy Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítsa az önkormányzat feladatellátásával összefüggő, a pályázati kiírásban szereplő szakterület szakember-ellátottságát, utánpótlását, és ezáltal tervezhetővé tegye azt. 
A városi ösztöndíj olyan, a városi önkormányzat által, a költségvetéséből folyósított rendszeres támogatás, amellyel az önkormányzat támogatja a vele pályázati eljárás eredményeképpen ösztöndíjszerződést kötő, a pályázati kiírásban szereplő szakterületeken államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben résztvevő, vagy külföldi felsőoktatásban tanuló hallgatókat abból a célból, hogy a képesítés megszerzését követően az ösztöndíjban részesülő az önkormányzat feladatellátásával összefüggő területen vállaljon munkát Vésztőn.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag elismert magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben orvos szakra felvételt nyertek, vagy azokon folytatják tanulmányaikat. 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. év október hónap 31. napja

A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező adatlap kitöltésével postai úton vagy személyesen a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 5530 Vésztő, Kossuth utca 62. „A” épület fsz. 2. számú helyiségében lehet benyújtani. 
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető Balogh Csilla igazgatási csoportvezetőtől. Telefon: 66-477-058/105

A pályázat kötelező mellékletei:

önéletrajz;
a felsőoktatási intézmény igazolása fennálló hallgatói jogviszonyról;
nem első éves hallgatók esetén az eddigi tanulmányi előmenetel hitelt érdemlő igazolása;

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

4. Adatkezelés

A pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíjpályázatból kizárható, és a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a)   a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázat kiírója az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
d)   a rendelkezésre bocsátott személyes adatait az azonosítás érdekében szükséges mértékben, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából továbbítsa. 

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a pályázat beérkezését követő ülésén értékeli és minősíti, majd az ösztöndíj adományozására vonatkozó javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.
A pályázatkiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

6. Az elnyerhető ösztöndíj 30.000 - 100.000 Ft/hó

7. Értesítés a pályázati döntésről

A képviselő-testület a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága


Dokumentum letöltése

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]